Zamknięcie roku 2018 a podatki dochodowe (PIT, CIT, Ryczałt)

Od projektu i kosztorysu poprzez ofertę negocjacje i korespondencję handlową aż po kontrolę produkcji i bezpieczną dostawę. Projekt zamknięcie roku

Zobacz więcej
Leksykon VAT 2019

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Co oferujemy

Rachunkowe zamknięcie roku

Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia związane z zr 2018

Sprawozdanie finansowe

Przedstawienie podstawowych mechanizmów zamknięcie roku ...

Bilansowe zamknięcie roku

Od stycznia w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające na...

Podatkowy rok 2018

Przedstawiamy stosowania sprawozdania z rachunku z powodu bilansu ...

Jednostki małe i mikro

Problem poruszany w pracy dotyka sprawozdania finansowego jednostek ...

Autonomia rachunków

Głównym celem rozważań zawartych w tym artykule jest próba oceny, czy i w ...

Podatek od czynności

Jak tworzyć dzieło umowy korzystne dla firmy? Tworzenie i zawieranie umów w obrocie gospodarczym. .Umowy handlowe i ich istota formalno-prawny:- rodzaje umów handlowych,- przykłądy i klasyfikacja umów handlowych.- umowa sprzedaży,- umowa dostawy- umowa zlecenia- umowa o dzieło sztuki (umowa o roboty budowlane)- umowy zawierane pozycja lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta)- umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta).Kluczowe warunki UNIKANIA BŁĘDÓW W ZAKRESIE DANYCH FORMALNYCH UMÓW. Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak. Zasady reprezentacji stron i ich weryfikacja. Znaczenie preambuły w umowie. Formułowanie i reguły analizy definicji w umowie.TRYB I FORMY ZAWIERANIA UMÓW vs nowa forma dokumentowa czynnośći prawnych- podaż i jej przyjęcie- rokowania- negocjacje- licytacja - przetarg- umowy zawierane przez internet i drogą- elektronoczną: mail, sms- umowy zawierane pozycja lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta)UMOWA PRZEDWSTĘPNA czyli LIST INTENCYJNY?- Jakie ma znaczenie i konsekwencje ma list intencyjny?- Czy i kiedy trzeba spisać umowę przedwstępną?- Co w sytuacji, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej?.ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY.- Proces ofertowy i prawne aspekty oferty.- Oferta handlowa sprzedającego a podaż kupującego.- Zamówienie zmieniające warunki ofertowe.- Niebezpieczeństwa powiązane z ofertami.- Milcząca formalna zgoda oferty.- Wycofanie się z wiążącej oferty.PREFERENCJE W ZAKRESIE OGÓLNEJ KONCEPCJI UMOWY METODY ZABEZPIECZANIA UMÓW:- Formułowanie różnego rodzaju zabezpieczeń finansowych.- Wykorzystanie innowacyjnych postanowień ustawy o terminach płatności.- Zabezpieczenie odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).POZOSTAŁE METODY ZABEZPIECZANIA UMÓW: osobowe rzeczowe.KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW - przedmiot umowy i obowiązki stron- Określanie przedmiotu umowy towar usługa, kwota i jej zmianyCENA - Klauzule waloryzacji ceny również warunki ich użycia terminy Obowiązki stron umowy. PRAWIDŁOWE FORMUŁOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIE WYKONANIE- Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego.- Zapisy zmieniające odpowiedzialność za jakość z mocy prawa (nowa rękojmia)- Formułowanie klauzul kar umownych. Używanie terminów zwłoka i poślizg w wykonaniu umowy.- Klauzule siły wyższej.- Wybór prawa właściwego.- Wskazanie sądu państwowego albo arbitrażowego.- Formułowanie klauzuli poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy.- Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej.PUŁAPKI i NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY W UMOWACH.- Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych wyłącznie na stronie www.- KARY UMOWNE - Pułapki spojone z karami umownymi.- Manipulacje przy wyborze sądu.- Niebezpieczeństwa powiązane z możliwością zmiany postanowień umownych.- Zadanie: Analiza błędów w umowach ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: ANALIZA ZAPISÓW i WARUNKÓW UMÓW. Praktyczna rozkład zapisów umownych i wywołanych poprzez nie konsekwencji (na przykładach). Dla kogo? - Zarząd- Członkowie rad nadzorczych- pełnomocnicy- Radcowie prawni- Właściciele firm- Piony sprzedażowe i rozwojowe

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!